Zásady a spôsob ochrany spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Apartmány Lomnica, s.r.o.

Ďakujeme, že ste navštívili našu webovú stránku. Je nám cťou, že ste hosťom spoločnosti Apartmány Lomnica, s.r.o. vo Veľkej Lomnici, so sídlom Pod Hradiskom 12/4, 013 31  Divinka, IČO:46963952 a jej služieb. Spoločnosť Apartmány Lomnica, s.r.o. rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete spôsobom popísaným nižšie. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované spoločnosťou Apartmány Lomnica, s.r.o., pri využívaní siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácie na priamy marketing. Spoločnosť Apartmány Lomnica, s.r.o.. je zodpovedná za spracovanie Vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku. Výrazy „my“, „nami“, „naše“ „Apartmány Lomnica, s.r.o.“ a použité na tejto stránke sa vzťahujú na spoločnosť Apartmány Lomnica, s.r.o. „Vy“ sa vzťahuje na osobu pristupujúcu a/alebo používajúcu našu webovú stránku. Apartmány Lomnica, s.r.o. spracováva len tie osobné údaje, na ten ktorý konkrétny na ktorý tá ktorá osoba udelila výslovný súhlas s poukázaním na ustan. čl. 6 ods. 1., písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ďalej len „GDPR“ a ustan. § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov…, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie (a zlepšenie) našich služieb Vám. Prevádzkovateľ spracováva len osobné údaje ustanovené v jednotlivých ustanoveniach zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, t.j. „predmetom spracúvania sú výlučne pohlavie, titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailový a telefonický kontakt dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v písomnom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov; ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing, uvedené osobné údaje môže poskytovať inému prevádzkovateľovi, ktorý má rovnaký predmet činnosti výhradne na účely priameho marketingu, a ak dotknutá osoba takto udelený súhlas odvolala s poukázaním na ustan. § 23 ods. 2. písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov. Môžete nám poskytnúť vašu e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo atď., aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našich službách, zaradiť vás do našich súťaží alebo prieskumov, alebo Vás informovať o akciách a podujatiach v spoločnosti Apartmány Lomnica, s.r.o.,  ktoré Vás zaujímajú. Chceme Vás ubezpečiť, že Apartmány Lomnica, s.r.o. prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:

 1. Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti vašich osobných údajov.
 2. Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú ďalej poskytované len v intenciách zákona.
 3. Všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov Apartmány Lomnica, s.r.o..
 4. Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získava a spracováva.
 5. Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli spoločnosti. Tieto budú použité na poskytnutie, podporu a získanie spätnej väzby týkajúcej sa úrovne našich služieb a na zabránenie porušenie zabezpečenia, zákonov alebo našich zmluvných podmienok.
 6. Naša spoločnosť nebude nikdy zdieľať Vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.
 7. Spoločnosť môže zdieľať Vaše osobné údaje s inými spoločnosťami v rámci rezervačného systému PREVIO, ak na takýto účel ste poskytli výslovný súhlas a zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami, ale len za prísne obmedzených okolností, ktoré umožňuje citovaný zákon: – Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám (ako napríklad poskytovateľom s rovnakým predmetom činnosti, aké má prevádzkovateľ a správcovi internetových služieb), ktoré pomáhajú spravovať túto webovú stránku na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov. – Vaše osobné údaje môžeme taktiež poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak: si to vyžaduje príslušný zákon; alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov; v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy; Naša spoločnosť nebude používať vaše osobné informácie (vrátane vašej e-mailovej adresy) na priamu alebo nepriamu komunikáciu, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas alebo tento súhlas odvoláte.
 8. Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na naše potreby poskytnúť vám odpovede na vaše dotazy alebo na vyriešenie problémov, poskytnutie zlepšených a nových služieb a na dodržiavanie príslušných zákonných predpisov. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej spoločnosti alebo používať túto webovú lokalitu. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané zo všetkých systémov Apartmány Lomnica, s.r.o. príp. systému PREVIO, alebo budú vymazané až potom ako odvoláte udelený súhlas.
 9. Máme právo kedykoľvek vymazať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.
 10. Adresa, ak sa rozhodnete kontaktovať spoločnosť Apartmány Lomnica, s.r.o. v prípade ďalších otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov: Apartmány Lomnica, s.r.o., Pod Hradiskom 12/4, 013 31  Divinka, IČO:46963952 e-mailová adresa: ubytovanie@apartmanylomnica.sk.
 11. Zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú všetky potrebné informácie (jednoducho dostupné), aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete používať túto webovú stránku a poskytnúť vaše osobné údaje spoločnosti Apartmány Lomnica, s.r.o.
 12. Preto pri prezeraní tejto webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami je potrebný súhlas, ktorý potvrdením udeľujete a výslovne súhlasíte so spracovaním vašich nepriamych osobných údajov (súbory cookie, informácie o pripojení a systémové informácie) spôsobom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov.
 13. Ak od nás budete požadovať vykonanie určitej služby (t.z. súťaž, bulletine alebo informácie o nových službách a akciách atď.) budeme od vás požadovať dodatočné priame osobné údaje (meno, adresu a e-mailovú adresu). V tomto prípade si od vás vyžiadame váš výslovný súhlas so zhromažďovaním a použitím vašich osobných údajov. Tieto osobné údaje budú použité len na účely, na ktoré ste nám ich poskytli.
 14. Ak by sme mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na adrese uvedenej v odseku č. 10 a radi vám pomôžeme s prípadnými otázkami.